REKLAMA


Internet, Telewizja, Telefon


Osoby online: 10foto

Burmistrz Miasta Sejny przekazał milion złotych Fundacji im. Antanasa Baranauskasa "Dom Litewski" w Sejnach. Przeciwni przekazaniu należności są od dawna radni Rady Miasta Sejny z klubu Edukacja Zdrowie Praca.


Kwota 1 mln zł widnieje w budżecie miasta na 2017 r. który uchwalony został przez Regionalną Izbę Obrachunkową po tym jak radni nie przyjęli go w ustawowym terminie.
Miasto posiada znacznie większe zobowiązanie wobec Fundacji, którego nie jest w stanie spłacić w jednym roku budżetowym.
Zadłużenie powstało w latach 2006-2015, kiedy to miasto zaniżało subwencję i dotację na niepubliczną Szkołę i Przedszkole z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach. Subwencję na każde dziecko w szkole, gminy otrzymują z budżetu państwa. Ta nie była szkole wypłacana w pełnej wysokości.
Dotacja na każde dziecko w przedszkolu niepublicznym to 75% kwoty przeznaczanej na dziecko w przedszkolu publicznym.


Miasto zobowiązane było opłacać wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola z litewskim językiem nauczania, a w dalszej kolejności występować do właściwych gmin o zwrot przekazanych fundacji środków, za dzieci mieszkające poza miastem. Tego obowiązku Urząd Miasta Sejny nie wykonywał.
Efektem takiego postępowania jest zadłużenie na kwotę 1.443.031,95 złotych oraz odsetki w kwocie 777.489,79 zł czyli łącznie 2.220.521,74 zł.

Możliwe jest uniknięcie znacznej części odsetek dzięki porozumieniu jakie Burmistrz miasta zawarł z fundacją, która pozwała miasto w związku z opieszałością. Radni klubu Edukacja Zdrowie Praca wystąpili jednak do Sądu by ten nie wyraził zgody na porozumienie, licząc na to, że część długu się przedawni. Ponadto nie zgadzają się z audytem zewnętrznej firmy, która ustaliła wysokość zobowiązań miasta, bo została wynajęta przez burmistrza, mimo że ustalenia firmy odpowiadają wyliczeniom kontrolerów z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Link do audtytu

Wyłączne prawo do reprezentowania miasta przed sądem ma burmistrz. Sąd nie uwzględni wniosku grupy radnych. Wniosku, który nie został podjęty podczas sesji rady miasta.
Burmistrz nie czekał więc na rozstrzygnięcie Sądu. Przekazał ujętą w budżecie kwotę i tym samym przeszedł do realizacji porozumienia. Kiedy środki wpłyną na konto fundacji, ta obiecuje przekazanie w formie darowizny kwoty proporcjonalnej do odsetek. Jedynym warunkiem jest przeznaczenie darowizny na określony cel. Dopuszczalne jest sfinansowanie modernizacji infrastruktury: kulturalnej, oświatowej, rekreacyjno – sportowej oraz wykorzystywanej do wsparcia organizacji pozarządowych.


Spłata zobowiązania umożliwi odzyskanie należności za dzieci uczęszczające do przedszkola z terenu sąsiednich gmin. Jednak odsetki od tej kwoty zapewne pokryć musi miasto bo gminy nie przyczyniły się do ich powstania.
Według audytu kwota należna od gmin wynosi 618058,72 zł
Warto też wspomnieć, że jeszcze przed rokiem możliwe było oddanie należności bez odsetek ale radni z tej możliwości nie chcieli skorzystać.


KOMENTARZE


www.stronki.pl stat4u