REKLAMA

Internet, Telewizja, Telefon


Osoby online: 13

foto

W środę, 16 sierpnia, Zarząd Województwa przyznał miastu Sejny dotację – 1,4 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
W ramach tego projektu miasto uzbroi grunty włączone do Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Inwestorzy, którzy zdecydują się ulokować tu swoje firmy, poza dobrze przygotowanym terenem mogą liczyć na ulgi i preferencyjne warunki.
W efekcie powstaną cztery atrakcyjne działki, liczące łącznie 4 ha powierzchni.


Wniosek o dofinansowanie projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Sejny” złożony został w dniu 28.04.2017 w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Tereny inwestycyjne. 

Przedmiotem projektu jest uzbrojenie terenów inwestycyjnych w niezbędną infrastrukturę w celu włączenia ich do istniejących sieci oraz wyrównanie terenu działek przeznaczonych pod inwestycje.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje
:
- dokumentację projektową,
- wyrównanie powierzchni terenu (makroniwelacja),
- uzbrojenie terenu inwestycyjnego,
- nadzór inwestorski.

Prace przygotowawcze realizowano w IV kwartale 2016 r.
W IV kwartale 2017 r. zaplanowano przetarg na wybór wykonawców projektu.
Wiosną roku 2018 rozpoczną się prace wykonawcze.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu to koniec 2018 r.

Funkcję Zamawiającego będzie pełnić Miasto Sejny, które będzie odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie procedury zamówień publicznych.

Łączna powierzchnia terenu inwestycyjnego uzbrajanego w projekcie w przeznaczeniem na sprzedaż to
4,19 ha.
W ramach projektu zaplanowano wykonanie:
- dróg - 278,10 m,
- sieci wodociągowej - 540,36 m,
- sieci kanalizacyjnej - 290,5 m,
- kanalizacji deszczowej - 195,13 m,
- linii niskiego napięcia do oświetlenia terenu - 479 m,

Prawidłowa realizacja i końcowe rozliczenie projektu wymagają by na przygotowanym terenie pojawiły się min. dwie inwestycje.

Ogólna wartość projektu:   1.702.109,51 zł
Dofinansowanie:  1.422.872,47 zł
Wkład własny łącznie:  279.237,04
w tym wydatki niekwalifikowane: 204.348,97 zł
Wydatki niekwalifikowane dotyczą niekwalifikowanego podatku VAT oraz kosztu przyłącza sanitarnego do istniejącej działki, która nie wchodzi w teren inwestycyjny.

Tyle suchych informacji o projekcie, na który środki zewnętrzne zostały zdobyte przez miasto i są już pewne. 

Realizacja faktyczna jest w chwili obecnej bardzo niepewna z uwagi na otwarty konflikt między radą miasta a burmistrzem. Dobitnie dokumentują to nagrania z sesji RM.
Ostatnia sesja możliwa jest tutaj do obejrzenia: 
cz.1, cz.2, cz.3. 

Widoczne są dwa aspekty, które uniemożliwiają wg burmistrza Arkadiusza Adama Nowalskiego, podpisanie umowy. Oba są równoważne.

Pierwszym jest wkład własny miasta opiewający na kwotę prawie 300 tys. zł. Planowanym przez burmistrza źródłem finansowania tego wkładu miały być środki ze sprzedaży działki przy ul. Parkowej w Sejnach. Pomimo wielokrotnych prób, na kolejnych sesjach większość radnych konsekwentnie odmawiała zgody na sprzedaż działki. 
Miasto realizujące program naprawczy nie posiada środków na ten cel w budżecie. Budżet ten został ustalony przez Regionalna Izbę Obrachunkową z uwagi na nie przyjęcie go przez radę miasta i przez to nie przewiduje środków na prowadzenie inwestycji. 

Kolejne ograniczenie to aspekt formalny. Zdaniem burmistrza, dla każdej nieruchomości gminnej, również dla terenów położonych w strefie ekonomicznej (tak jak to procedowane jest dla działki przy ul. Parkowej), zgodę na sprzedaż wyrazić musi rada miasta. Wymaga tego
 art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Burmistrz może więc dokonywać sprzedaży wyłącznie za zgodą rady miasta. Uprawnieniem burmistrza jest tylko przeznaczanie do sprzedaży co uczynił.
Jeśli więc dziś podpisze umowę a zainteresowani inwestycją w strefie się nie znajdą to miasto będzie musiało zwrócić dofinansowanie. Jeśli burmistrz nie uzyska od rady miasta zgody na sprzedaż to odpowiedzialność spadnie na niego. Rada miasta uważa, że zgody nie musi wyrazić i konsekwentnie odrzuca uchwały przygotowywane przez burmistrza. Zdaniem radnych, skoro miasto złożyło wniosek o objęcie gruntu specjalną strefą ekonomiczną to tym samym wyraziło zgodę na sprzedaż. Tyle, że w tym procesie radni wyrazili zgodę wyłącznie na złożenie wniosku przez burmistrza o włączenie do strefy a nie zgodę na sprzedanie terenów w strefie.
Przykładem działania jakiego oczekuje burmistrz są uchwały podejmowane przez inne samorządy:
Uchwała Nr XXX/261/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 czerwca 2017 r. 
Uchwała NR XXX/796/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 maja 2017 r. 
Uchwała NR XIV/331/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 grudnia 2015 r. 
W innych gminach radni podejmują decyzje w sprawie sprzedaży gruntów włączonych do specjalnych stref ekonomicznych. Nawet jeśli nie jest to konieczne to z pewnością jest dozwolone. Czy sejneńska rada miasta musi więc przeciwstawiać się woli burmistrza?

Ogłoszenie o przyznaniu środków - rpo.wrotapodlasia.pl/ 


KOMENTARZE


www.stronki.pl stat4u