REKLAMA

Internet, Telewizja, Telefon


Osoby online: 12

foto

Gminy powiatu sejneńskiego podpisały porozumienie zawiązujące klaster energetyczny.


Przedmiotem porozumienia jest utworzenie Sejneńskiego Klastra Energii. 

W ramach Klastra będą podejmowane działania mające doprowadzić do stworzenia nowoczesnego środowiska współpracującego na bazie najnowszych, innowacyjnych technologii w zakresie badań, wdrożeń i kształcenia kadr z zapewnieniem wzajemnych transferów wiedzy, środków i technologii, a przez to:

a) wypracowanie i następnie wdrażanie efektywnych rozwiązań służących radykalnej poprawie stanu środowiska, w tym jakości powietrza na terenie ziemi Sejneńskiej,
b) stworzenie i następnie wdrażanie kompleksowych programów służących bezpieczeństwu i samowystarczalności energetycznej ziemi Sejneńskiej przy optymalnym wykorzystywaniu lokalnych zasobów energetycznych,
c) stworzenie korzystnych warunków dla realizacji inwestycji ujętych w powyższych programach, a w szczególności prowadzenie prac studialnych i badawczych mających na celu opracowanie optymalnych programów inwestycyjnych,
d) realizację programów inwestycyjnych finansowanych ze środków publicznych i prywatnych, w tym również w formule partnerstwa publiczno-prywatnego,
e) prowadzenie edukacji ekologicznej i propagującej efektywne gospodarowanie energią,
f) inicjowanie, wspieranie, prowadzenie i finansowanie prac badawczo-rozwojowych i przemysłowych,
g) realizację działań prowadzących do poprawy efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,
h) wspieranie rozwoju inteligentnych systemów monitorowania konsumpcji energii jako narzędzia bilansowania, sterowania poboru energii oraz zintegrowanego planowania,
i) tworzenie mechanizmów skutecznego pozyskiwania i wykorzystywanie dostępnych środków publicznych na sfinansowanie inicjatyw podejmowanych w ramach Klastra.

Cele Klastra osiągane będą w szczególności poprzez:

a. stworzenie platformy wymiany pomiędzy Partnerami informacji o potrzebach i wzajemnej ofercie, jak również o możliwych działaniach, które mogą być podejmowane w ramach Klastra,
b. budowę konsorcjów lub podklastrów realizujących przedsięwzięcia badawczo - wdrożeniowe, prace studialne oraz przygotowujących i realizujących przedsięwzięcia inwestycyjne,
c. budowę zespołów projektowych aplikujących o środki finansowe do funduszy strukturalnych, programów ramowych i innych potencjalnych źródeł finansowania badań i wdrożeń,
d. promocję innowacyjnych rozwiązań w zakresie zapobiegania lub ograniczania emisji zanieczyszczeń oraz likwidacji ich negatywnych skutków,
e. prowadzenie działań edukacyjnych na poziomie regionalnym i lokalnym w zakresie związanym z celami Klastra,
f. działalność wydawniczą, w tym publikowanie i upowszechnianie wiedzy o najnowszych osiągnięciach naukowych i technologicznych w zakresie innowacyjnej energetyki oraz gospodarki niskoemisyjnej.

Na efekty działań klastra trzeba poczekać. Jest on niezbędny do aplikowania o środki, które w tej perspektywie finansowej są ukierunkowane na klastry. 
Tymczasem jest to doskonały przykład właściwej współpracy między włodarzami lokalnych samorządów.
Współpracy, której często brak między organem stanowiącym (radą) a organem wykonawczym (burmistrzem / wójtem)

Pełna treść porozumienia znajduje się w pliku 
Porozumienie w sprawie klastra energetycznego KOMENTARZE


www.stronki.pl stat4u