REKLAMA

Internet, Telewizja, Telefon


Osoby online: 13

foto

Podczas rozprawy w dniu 8 września 2017 r. doszło do ugody sądowej pomiędzy Miastem Sejny reprezentowanym przez Burmistrza Arkadiusza Nowalskiego a Fundacją "Dom Litewski" w Sejnach.

Ugoda 
Sąd nie wydał jeszcze odpisu wyroku. Dziś już wiemy, że fundacja prowadząca szkołę i przedszkole otrzyma od miasta 2 mln 220 tys. zł w ratach rozłożonych na lata 2018 - 2022. 
Zobowiązuje się jednak do przekazania darowizny na rzecz Miasta Sejny w kwocie 468 tys. zł. w terminie do 30 września 2017 r. 
Darowizna może być przeznaczona na sfinansowanie modernizacji infrastruktury: kulturalnej, rekreacyjno - sportowej oraz wykorzystywanej do wsparcia organizacji pozarządowych. 
Miasto przekazało już na rzecz fundacji kwotę 1 mln zł w maju 2017 r. co mogło być potwierdzeniem dobrej woli i mieć wpływ na podpisanie ugody. 
W kolejnych latach miasto ma wpłacać po 250 tys. zł w dwóch ratach po 125 tys. płatnych do 31 maja i do 31 października. 
W ostatnim roku tj. 2022 miasto ma do spłacenia pozostałą, niższą kwotę tj. 220 tys.

Na kwotę 2 mln 220 tys składa się kwota kwota główna zaległości w wysokości 1 mln 443 tys. zł oraz odsetki w wysokości 777 tys. zł. 

Obecny burmistrz Sejn uznał roszczenia Fundacji im. b-pa Antanasa Baranauskasa Dom Litewski w Sejnach, przyznając że poprzednicy przeznaczali na szkołę i przedszkole z litewskim językiem nauczania za mało pieniędzy.
W minionych dziesięciu latach miasto przekazywało na rzecz szkoły mniejszą niż przewiduje prawo subwencję oświatową, otrzymywaną z budżetu państwa. Nie płaciło też ze swojego budżetu dotacji na dzieci w przedszkolu jak powinno robić w stosunku do wszystkich przedszkoli niepublicznych.

Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła w 2015 roku, że miasto powinno płacić za wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola z litewskim językiem nauczania, a następnie występować do właściwych gmin o zwrot przekazanych dla fundacji środków za dzieci mieszkające poza terenem miasta. 
Mimo wyników kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową (RIO) w Urzędzie Miasta oraz audytu określającego wysokość zobowiązania, przygotowanego przez zewnętrzną firmę, Rada Miasta Sejny nie chciała zgodzić się na zapłatę, licząc że większość się przedawni.
Kiedy kolejny raz rada miasta nie uchwaliła budżetu na 2017 rok to został on uchwalony przez RIO. Organ ten zapisał aż 1 mln zł do zapłaty na rzecz fundacji już w tym roku. 
Dało to podstawę do przelania pieniędzy już w maju. Do dziś miasto otrzymało należne mu środki w ramach regresu od okolicznych gmin, które zapłaciły za uczęszczające do przedszkola w Sejnach dzieci. Gminy Krasnopol, Giby, Puńsk i Sejny wpłaciły łącznie 664.561,79 zł.

Biorąc pod uwagę wpłaty od gmin i darowiznę ze strony fundacji to realny tegoroczny koszt spłaty zobowiązań na rzecz litewskiej oświaty będzie niski. Można więc uznać, że dzięki staraniom obu stron (burmistrza i zarządu fundacji) oraz wykazanej dobrej woli, ustalona została spłata zaległości w ratach, która nie powinna mieć wpływu na rozwój miasta i jakość życia mieszkańców.
Jednocześnie dzięki odblokowaniu możliwości przekazania pieniędzy od gmin sąsiednich już w tym roku skorzysta poszkodowana szkoła. Za odzyskane pieniądze ma zamiar zbudować między innymi boisko sportowe. Gminy nie mogły przekazać pieniędzy z pominięciem miasta. Oczekiwały wiec na zapłatę przez miasto, któremu następnie przekazały pieniądze. 

Przypomnijmy, że bilans miasta mógł być jeszcze lepszy. Ponad rok temu fundacja prowadząca szkołę była skłonna do ugody całkowicie rezygnując z karnych odsetek w wysokości obecnie 777 tys zł. Zadowoliła by się jedynie wskaźnikiem inflacji a to kwota ok 90 tys. zł. Jednak negowanie przez radę miasta zasadności zapłaty zmusiło fundację do dochodzenia racji przed sądem. 

Warto też zwrócić uwagę na wysokość odsetek. Przez rok od czasu ustalenia ich podczas audytu wzrosły o 132 tys. zł z kwoty 645 tys zł do 777 tys. zł.

Jeśli w obecnej kadencji samorządu nie wypadnie kolejny "trup z szafy" to miastu nie grozi już zarząd komisaryczny. 
Dług w stosunku do Fundacji Dom Litewski nie musi być wpisany w tegoroczny budżet. Wymagana jest jedynie zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej, której też rada miasta nie przyjęła. 


Więcej o tych wydarzeniach pisaliśmy:
2017-05-04 zwrot części długu dla Fundacji Dom Litewski 
2017-03-30 Dom Litewski działał legalnie 
2017-03-03 budżet miasta na 2017 r. 
2017-02-15 odłożone rozmowy 
2016-04-22 należne miastu od gmin pieniądze 
2016-04-22 należności ustalone przez audytorów 

Tak o tym porozumieniu piszą polskie media na Litwie:
litewska szkoła w Sejnach odzyska dług od miasta 

Edycja w dniu 13.09.2017 r. 
Na stronie UM w Sejnach pojawiła się treść ugody: Ugoda 


KOMENTARZE


www.stronki.pl stat4u